خلاصه کتاب" دلی بدست آور از جان ماکسول

یکشنبه 21 خرداد 1391 02:44 ب.ظنویسنده :

 

خلاصه کتاب" دلی بدست آور از 25 راه "

جان ماکسول –مترجم عزیز کیاوند –ناشر فرا1390

(توسط رقیه چمانی  چراغتپه ,دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آ موزشی)

با نهایت اخلاص تقدیم شما

خیلی خوب میشد پرینت می گرفتید در اتاقتان نصب می کردید

҉  از خود شروع کنیم.

҉  قدر خود را بشناسید ,بپذیرید ,بیفزایید .

҉ در 30 ثانیه اول صحبت با هر کس سخن تشویق آمیز به او بگویید (توجه ؛تایید؛تقدیر)

҉  با قائده 30 ثانیه ای انگیزه ایجاد می کند .

҉ کسانی که بر قدر ما می افزایند ما را بسوی خود می کشند وکسانی که از قدر ما می کاهند ما را از خود می رانند .

҉ بگذارید مردم بدانند که به آنها نیاز دارید رهبران بزرگ به مردم می فهمانند که خود به یاری آنان نیاز دارند .به همکاران خود بگویید که بار را نمی توانید بدون یاری آنان به منزل برسانید .

҉ آدمی نیاز دارد که وجودش مورد نیاز باشد .هرکس نیاز دارد در هر امری ولو برای لحظه ای خبره باشد .از دیگران بپرسید (مثلا حتی یک آدرس را ).

҉ همه ما نیاز داریم که بدانیم به وجودمان نیاز است .ومنشا اثریم.

҉ تشویق رفتارها سخنانشان با دقت گوش دهید .

҉ اگر با دیگران کاری کنید که احساس کنند در مرکز امور هستند نه در حاشیه آن ،همیشه همراهتان خواهند بود .

҉ خاطره  دل انگیز برای دیگران  باشید .برای اینکار نقشه بکشید .خلاقیت داشته باشید وخلق کنید

҉ باعکس گرفتن یادآور خاطره هایتان باشید آنها را زنده کنید.

҉ اشخاص را درحضور دیگران تعریف وتمجید کنید.

҉ همه انسانها گردنبندی نا مرعی برگردن دارند که روی آ ن حک شده :کاری کنید احساس کنم آدم مهمی هستم .

احتمال وقوع آن را بیشتر می کند .

҉ تشویق اکسیژن روح است .بی شیله پیله تشویق کنید .

҉ تمجید صادقانه هر کسی را خوش حال وسربلند می کند.

҉ اگر انسانها را براساس حال موجود او رفتار کنید ،از آنچه هست هم کمتر می شود .با او برپایه آنچه می توانست باشد رفتار کنید تا همان شود .

҉ به  اشخاص صفتی بایسته بدهید.

҉ برای مردم ارج قائل باشید .

҉ از گذشته ها وناکامی ها ی افراد بگذرید ,خداوند نام آبرام را که فرزندی نداشت به ابراهیم یعنی صاحب فرزندان بسیار تغییر داد و اوصاحب فرزندی در کهنسالی شد و(نسل ماندگار )

҉ به  اشخاص نام  خودمانی و تشویق کننده بدهید تا گویای استعداد وتواناییشان باشد .

҉ سخن نسنجیده در موقع نامناسب مردم را دل سرد می کند .در موقع مناسب نا امید  میکند.

҉ سخن سنجیده در موقع نا مناسب گیج می کند.در موقع مناسب سر شوق می آورد .

҉ کلامی که در موقع مناسب ادا شود مانندنگینی از طلا ست که بر زمینه ای از نقره نشسته باشد

҉ اگر زمینه را تشخیص دهید نصف راه را پیموده اید.

҉ سخن باید از دل برآید.

҉ چیزی بگویید که فرد آن لحظه نیاز به شنیدن آن دارد وشما اگر جای او بودید نیاز به شنیدن آن داشتید .

҉ پیک امید باشید .امید و آرزو ما را زنده نگه می دارد .

҉ از کسانی که بلند پروازی تان را دست کم میگیرند دوری کنید ,این کار آدمهای کوچک است

҉ آدمهای بزرگ کاری میکنند که احساس کنید درهای بزرگ بر روی شما گشوده است .

҉ هر روز منادی امید باشید ،نه بر باد دهنده آن ، دست یاری دراز کنید وهر روز آن را بازنگری کنید .

҉ بر رویای کسی خرده نگیرید .به جای آن ،هدف والایش وکوشش او برای رسیدن به آن را تایید نمایید .

҉ از خود بپرسید امروز چه کسی را می توانم تشویق کنم وکمک کنم تا به آرزوی خود برسد ؟

҉ راز واقعی همه ما این است که می خواهیم تحسینمان کنند .

҉ خود خواه کسی نیست که همیشه به خود فکر می کند بلکه کسی است که به دیگران فکر نمی کند .

҉ درنگ نکنید با یک لبخند، تکان سر, پاداش کار خوب را بدهید .نزد دیگران تشویق وتمجید کنید.

҉ کتبی تشویق کنید تا برای سراسر عمرش بماند .

҉ از خود بپرسید چه کسی به کامیابی من کمک کرده است؟

҉ هر کاری را در دست گرفتید با همه توان انجامش دهید  .سنگ تمام بگذارید .

҉ همه آدمها را مهم ومحترم بدانید حتی کسانی را که دوست ندارید .

҉ استعداد وتوانایی من هدیه پروردگار است ،بکارگیری آن ,هدیه من به پروردگار .

҉ از هر روز خود شاهکاری بسازید .

҉ وقتی در کاری از دل وجان مایه بگذاریم احساس کامیابی می کنیم .

҉ در آگاه کردن دیگران از قصد خود نیرویی نهفته است که مایه راهیابی به دلهاست .ولی در افشای راز دو چیز را مد نظر داشته باشید :زمینه را بسنجید ،قصدتان این باشد که او را بسازید .

҉ به مردم اعتقاد پیدا کنید .

҉ هر چیز را از دریچه چشم آنها ببینید .

҉ درباره عمل دیگران قضاوت قطعی نکنید .

҉ روزهای خوب مردم را به یاد آورید نه روزهای بد را .

҉ به نیت افراد بنگرید نه فقط به آنچه از آنها سر میزند .

҉ به فکر دیگران بودن زندگی را هدف می بخشد.

҉ توفیق در زندگی در کارهایی است که برای دیگران انجام می دهیم .نه در چیزهایی که برای خود بدست می آوریم .

҉ به فکر دیگران باشید تا نیرو بگیرید .

҉ به فکر دیگران باشید تا رضایت خاطر پیدا کنید .

҉ روزی را که بدون چشم داشت ،کاری برای کسی نکرده باشید از عمر نشمرید .

҉ هدفی بالاتر از این وجود دارد که انسان بالا بالاها نشیند وآن این است که ،فرود آید وانسانیت را اندکی بالا بکشد .

҉ پل ارتباط مردم با یکدیگر باشید .

҉ دیگران را به جاهایی برسانید که خودشان نمی توانند .

҉ با ایجاد فرصت  مناسب برای مردم به کامیابی آنان کمک کنید و در دلشان راه یابید.

҉ به فکر این نباشید که چه چیزی از دیگران عایدتان می شود ،به فکر این باشید که چه کاری برای دیگران می توانید  انجام دهید .

҉ فرصتهای کوچک پیش در آمد کارهای بزرگ هستند .

҉ با شور وشوق گوش دهید .

҉ هنر آن است که به دلها راه یابی و انگیزه ایجادکنی .هنر آن است که از راه مناسب به هر دل راه یابی ومانند رهبر ارکستر هماهنگی وتوازن ایجاد کنی .

҉ بپذیرید که آدمها متفاوتند وخوشحال باشید که پروردگار ما را یکسان نیافریده است .

҉ در گفتگو با دیگران را باز بگذارید .

҉ به کسی که به شما اعتماد کرده نارو نزنید .

҉ عشق به مردم باید در شخصیت شما جلوه نماید تادر اعمالتان .

҉ انتظار نداشته باشید دیگران درست مثل خودتان باشند .

҉ در کمک به دیگران نخستین نفر باشید .

҉ فعل کمک کردن بعد از فعل عشق ورزیدن زیباترین است .

҉ با گوش دادن صمیمانه از نیاز دیگران با خبرشوید .

҉ در پی کامیابی نباشید بلکه بکوشید تا انسانی ارزشمند شوید .

҉ بر قدر ومنزلت اشخاص بیفزایید .

҉ به توجهات یکدیگر بها بدهید به ساعتهایی که با هم هستید بها بدهید .

҉ در یابید کسانی که  نزد شما با ارزشند به چه چیزهایی بها می دهند .

҉ شنیدن  وگوش دادن داستان زندگی هر کس ،از اجابت تقاضای او مهمتر است .

҉ جهان از داستانها ساخته شده است نه از اتمها . همه انسانها در گذرتاریخ رفتند وداستان خود را بجا گذاشتند .

҉ داستانها می مانند –چیزهای دیگر فراموش می شوند .

҉ دلی که از بام خود بلند شود وبربام دیگران بنشیند دریایی پر از نشاط می شود ،این بزرگترین رازحیات درونی انسانهاست.

҉ مردم دو دسته اند:گیرنده(قاپنده)  و سازنده .گیرندگان ,کسانی هستند که دست بگیر دارند ،همه چیز را می قاپند ومصرف می کنند تا نیاز های خود را برآورند .زندگی را صحنه رقابت موشها می بینند ،مشکل این آدمها این است که حتی اگر برنده شوند موشی بیش نیستند .ولی سازندگان  کسانی هستند که می بخشند ،می آفرینند و کار راه می اندازند .اینان مایه کامیابی و پیشرفت دیگران هستند ،با دستی می گیرند وبا دست دیگر می دهند. خیرشان پیوسته به دیگران می رسد .بزرگوار وبخشنده اند زیرا باور دارند که با  بخشیدن ,منابع ته نمی کشد .

҉ نام افراد را بخاطر بسپارید .

҉ بر نقاط قدرت اشخاص انگشت بگذارید .

҉ آدمها در حریم توانایی خود،بیشترین بازده را دارند .

҉ آدم موفق جای مناسب خود را پیدا می کند ولی مدیر موفق برای دیگران جای مناسب می یابد .

҉ دنبال پیدا کردن ضعفهای دیگران نباشید .

҉ نیروی کلام بی اندازه است .خیلی وقتها کلامی بجا کافی بود تا ارتشی درحال فرار را از فرار باز دارد ,شکست را به پیروزی برگرداند ویک امپراطوری را نجات دهد .

҉ فرایند را ببینید نه فقط برد وپیروزی مردم را .

҉ کمک به توفیق دیگران توفیق ماست .

҉ زندگی را میدان رقابتی نبینید که برای پیروزی باید دیگران را شکست داد .

҉ نقشه ای بریزید و راه پیمودنی خود واو را تا مقصد ترسیم کنید .

 

 

 

 


برچسب ها: دلی بدست آور ، جان ماکسول ،
آخرین ویرایش: - -

 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic